Osvětová činnost

„Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody. Kdo si váží přírody, ten ji i miluje. Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“ Jan Ámos Komenský

Hlavním posláním akademie je podporovat u lidí odpovědnost k sobě samým, k ostatním lidem, okolnímu prostředí a tím posilovat vědomí o důležitosti svého místa ve světě a osobní odpovědnosti k němu.

Východiskem činnosti Maiwaldovy akademie je koncept udržitelného rozvoje. Osvětovou činností vedeme děti, veřejnost i sebe k odpovědnému jednání, které vnímáme jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí. Rozvíjíme osvětovou činnost v rámci přednášek, terénních programů a publikační činnosti.

Hlouběji se věnujeme tématu zádrž vody v krajině a ovocnářství, kde se zasazujeme o zachování starých odrůd.